Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526

Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską - III etap zagospodarowania terenu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap – zagospodarowanie terenu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy D.271.1.2020

zamawiający Urząd Gminy Sochaczew

tryb zamówienia Przeatrg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 EURO

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Sochaczew

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie nr 510041008-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.

Wójt Gminy Sochaczew: Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502226-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): http://bip.sochaczew.org.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską,, - etap III zagospodarowanie terenu , polegających na : 1) Wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukowa, wykonanie terenów zielonych, wykonaniu ogrodzenia z elementów panelowych oraz inne prace związane z zagospodarowaniem terenu. 2) Powierzchnia kostki brukowej ( droga manewrowa , miejsca postojowe) – ok. 742,50 m² + 89,00 m², 3) Długość ogrodzenia – ok. 217,50 m + dwie bramy przesuwne każda o długości 5,0 m oraz dwie furtki każda o dł. 1,0 m 4) Powierzchnia terenów zielonych - 1551,0 m² 2. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiar robót , 2) Dokumentacja projektowa, 3) STWiOR

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 45112210-0, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 304037.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BUDMAX
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: JESIONNA 42B
Kod pocztowy: 99-417
Miejscowość: BOLIMÓW
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 246240.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246240.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 495454.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Treść


Sochaczew, dn. 25.02.2020r.

D.271.1-5.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia     w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu”  wzięły udział n/w podmioty uzyskując następującą ilość punktów :


 1. HESIA                                                                              cena oferty brutto: 327.505,10  zł.-45,20 pkt

Ul. Różana 13A                                                                   gwarancja:  60 miesięcy-40,00 pkt

        05-126 Nieporęt                                                                  łączna punktacja: 85,20 pkt 1. Lider konsorcjum                                               cena oferty brutto: 308.730,00 zł – 47,90 pkt

DBS BUD Sp. z o.o.                                            gwarancja:  60 miesięcy - 40,00 pkt

        Uczestnik konsorcjum                                                        łączna punktacja: 87,90 pkt

        Hip Bus sp. z o.o.                                                              

       Ul. Axentowicza 1/29

        04-644 Warszawa


 1. Helbau sp. z o.o.                                                                cena oferty brutto: 495.454,20 zł. – 29,90 pkt

ul. Romanówka 32                                              gwarancja:  60 miesięcy -40,00 pkt

        17-30 Siemiatycze                                               łączna punktacja: 69,90 pkt 1. P.P.H.U SOCHBUD                                                           cena oferty brutto: 292.371,00 zł.-50,60 pkt

Ul. Polna 7                                                                           gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 90,60 pkt 1. PROBUD s.c                                                                       cena oferty brutto: 349.817,41 zł.-42,30 pkt

Władysławów 11A                                                            gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 82,30 pkt


 1. GRABOWSKI KRZYSZTOF                                           cena oferty brutto: 272.568,00 zł. – 54,20pkt

KAŹMIERÓW 41                                                              gwarancja:  60 miesięcy-40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 94,20 pkt


 1. BUDMAX                                                                           cena oferty brutto: 246.240,33 zł. – 60,00 pkt

Jesionna 42B                                                                      gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        99-417 Bolimów                                                                  łączna punktacja: 100,00 pkt


 1. PK House Sp. J                                                                  cena oferty brutto: 297.831,57 zł.-49,60 pkt

Ul. Towarowa 5                                                                  gwarancja:  60 miesięcy-40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 89,60 pkt


 1. Zakład Ogólnobudowlany                                                cena oferty brutto: 285.883,94 zł. – 51,70 pkt

MARBUDEX                                                                      gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        Ul. Łowicka 127                                                                  łączna punktacja: 91,70 pkt

        96-100 Skierniewice                                                           


W  związku z powyższym zamówienie pozyskała firma BUDMAX JESIONNA 42B,99-417 BOLIMÓW uzyskując największą liczbę punktów. 


Sochaczew, dn. 11.02.2020r.

D.271.1-2.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia     w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu”  wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :


 1. HESIA                                                                              cena oferty brutto: 327.505,10  zł.

Ul. Różana 13A                                                                  gwarancja:  60 miesięcy

        05-126 Nieporęt                                                                 termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni             


 1. Lider konsorcjum                                                             cena oferty brutto: 308.730,00 zł

DBS BUD Sp. z o.o.                                           gwarancja:  60 miesięcy

        Uczestnik konsorcjum                                                      termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

        Hip Bus sp. z o.o.                                                              termin płatności: do 14 dni             

       Ul. Axentowicza 1/29

        04-644 Warszawa


 1. Helbau sp. z o.o.                                                                cena oferty brutto: 495.454,20 zł.

ul. Romanówka 32                                                           gwarancja:  60 miesięcy

        17-30 Siemiatycze                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni             


 1. P.P.H.U SOCHBUD                                                          cena oferty brutto: 292.371,00 zł.

Ul. Polna 7                                                                          gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                            termin płatności: do 14 dni               


 1. PROBUD s.c                                                                       cena oferty brutto: 349.817,41 zł.

Władysławów 11A                                                           gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. GRABOWSKI KRZYSZTOF                                          cena oferty brutto: 272.568,00 zł.

KAŹMIERÓW 41                                                             gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. BUDMAX                                                                           cena oferty brutto: 246.240,33 zł.

Jesionna 42B                                                                     gwarancja:  60 miesięcy

        99-417 Bolimów                                                                termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. PK House Sp. J                                                                  cena oferty brutto: 297.831,57 zł.

Ul. Towarowa 5                                                                 gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. Zakład Ogólnobudowlany                                                              cena oferty brutto: 285.883,94 zł.

MARBUDEX                                                                     gwarancja:  60 miesięcy

        Ul. Łowicka 127                                                                 termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

        96-100 Skierniewice                                                          termin płatności: do 14 dni

Przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 300.000,00 zł brutto. Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap – zagospodarowanie terenu

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 502226-N-2020

Krótki opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską,, - etap III zagospodarowanie terenu , polegających na : 1) Wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukowa, wykonanie terenów zielonych, wykonaniu ogrodzenia z elementów panelowych oraz inne prace związane z zagospodarowaniem terenu. 2) Powierzchnia kostki brukowej ( droga manewrowa , miejsca postojowe) – ok. 742,50 m² + 89,00 m², 3) Długość ogrodzenia – ok. 217,50 m + dwie bramy przesuwne każda o długości 5,0 m oraz dwie furtki każda o dł. 1,0 m 4) Powierzchnia terenów zielonych - 1551,0 m² 2. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiar robót , 2) Dokumentacja projektowa, 3) STWiORTermin składania ofert upływa 11.02.2020 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.02.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:  do 30.05.2020 r.Wadium: 7.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 60%

Okres rękojmi i gwarancji 40%


Załączniki

SIWZ doc, 369 kB metryczka
Umowa wzór doc, 104 kB metryczka
wyniki pdf, 332 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij