W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526
Powrót

PROTOKÓŁ NR 55/2010 Z OBRAD LV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU


W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
- Sekretarz Gminy Pani Marianna Kreps
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
 
 
Porządek obrad :
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
  4. Podjecie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid.nr 136 zabudowanej budynkiem mieszkalnym , gospodarczym i komórkami gospodarczymi w miejscowości Nowe Mostki gmina Sochaczew
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 36/2 w miejskości Feliksów gm. Sochaczew
  6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  wsi Kuznocin w gminie Sochaczew
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dachowa w gminie Sochaczew
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2011 .
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie  .
  13. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Sochaczew
  14. Sprawy różne
  15. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
 
AD. 1
Obrady LV Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz. 1000
W obradach wzięło udział 13 radnych , co stanowi quorum przy którym można obradoac i podejmować uchwały
 
 
 
 
                                                                  -2-
AD. 2
 Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad
- po podjęciu uchwały budżetowej podjęcie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości w Nowych  Mostkach , a następnie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Feliksów
                                                                      
Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie
 
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy przedstawiła Pani Skarbnik Gminy
 
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 1 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie odjęła uchwałę Nr LV/236/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  
 
Ad 4
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński poprosił Panią Wójcik Teresę o przedstawienie projektu chwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Mostki
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy  wyjaśnił , że uchwała dotyczy zbycia nieruchomości na rzecz Pani Kupczyk . Sprawa ta jest znana radnym i ciągnie się wiele lat , praktycznie od początku samorządów
 
- w głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 13 radnych .
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
 
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LV/237/2010 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 136 w miejscowości Nowe Mostki .
 
Ad . 5
 
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 36/2 w miejscowości Feliksów  przedstawiła Pani Wójcik
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił , że chodzi o powiększenie wjazdu  na działkę do Pani Greli . Z gruntów boiska LZS wydzielono 0,03 ha .
 
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych w czasie głosowania
 
 
 
 
 
                                                                 -3-
WNIOSEK
 
Rad Gminy Sochaczew jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr LV/238 / 2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę  nr ewid. 36/2 w miejscowości Feliksów
                                                             
AD. 6
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wachowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany nr 3 studium uwarunkowań dla fragmentu wsi Feliksów
 
- za podjęciem uchwały głosowało  13 radnych na 1 obecnych w czasie glosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LV/239/2010  w sprawie zmiany
nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
 
AD. 7
 
Pani Wachowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
 
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 13 radnych na 13 obecnych na Sesji     
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LV/240/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów.
 
 
Ad. 8
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wachowska o przedstawienie kolejnej uchwały dotyczącej zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Kuznocin
 
- Pani Wachowska wyjaśniła , że tereny objęte uchwałą mają już zmianę , bo na te tereny opracowany był plan miejscowy , ale tereny te miały w planie przeznaczenie pod  parkingi i dojazdy . Właściciel tych działek miał problem z ich zbyciem i prosił o przekształcenie tych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- był to pierwszy plan miejscowy opracowany w gminie i starsi radni pamiętają że było to opracowywane kompleksowo ; zaprojektowano osiedle .
 
- w głosowaniu wzięło udzial 12 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych
 
 
                                                          -4-
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LV/241/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kuznocin w gminie Sochaczew.
 
Ad. 9
 
Pan Przewodniczący poprosił Panią Wachowska o przedstawienie kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Dachowa
                                                            
Pan Zieliński Krzysztof poprosił o wyjaśnienie – jakich terenów na Dachowej ta zmiana dotyczy
Pani Wachowska wyjaśniła , że te tereny należą do Pana Sierakowskiego , ale obejmują większy obszar .
 
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych na sesji .
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LV/242/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa .
 
AD. 10
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych przedstawiła Pani Kuchnio Urszula
Pani Kuchnio wyjaśniła , że obowiązująca dotąd uchwała jest z roku 2005 i przez ten czas zdezaktualizowała się  
 
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LV/243/2010  w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 
 
AD. 11
 
Pan Przewodniczący poprosił Panią Kuchnio Urszulę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta   stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego
 
Pani Kuchnio wyjaśniła , że cena  podana przez GUS to kwota 37,,64 za 1 q – proponujemy obniżenie stawki do 34,10  i wtedy za 1 ha przeliczeniowy stawka będzie w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych w czasie głosowania
 
 
                                                                      -5-
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr LV/244 /2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego 
 
AD. 12
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  przedstawiła Pani Katarzyna Guzik
 
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr LV/245/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
AD. 13
 
Protokół z LIV Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
AD. 14
W sprawach różnych głos zabrali :
 
Pani Zofia Matuszewska , która podsumowała realizację inwestycji w gminie w okresie kadencji Rady Gminy w latach 2006 – 2010
 
Pani Wódka Jadwiga , która podsumowała realizacje zadań w oświacie w mijającej kadencji
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Wydaliśmy dużo pieniędzy na inwestycje w całej kadencji . Cieszy mnie , że robiono wszędzie . że nie skupiliśmy się tylko na jednym terenie
Ma pewną uwagę rozpoczyna się kampania , są ludzie , którzy Ida po trupach do celu . Nie chciałbym , aby przekazywano nieprawdziwe informacje , bo jeśli ja słyszę , ze baza po SKR w Kątach przepisana na Panią Wójtową , to jest to oszczerstwo . Ktoś celowo puszcza takie informacje , aby oczernić Wójta . Ja powiem tylko tyle , że słowa zabijają , a nieprawdziwe słowa czynią jeszcze gorsze skutki  . Mówmy prawdę , nie posługujmy się kłamstwem .
 
Pani Wódka
- W imieniu mieszkańców Gawłowa  chce podziękować , że dofinansowaliśmy budowę chodnika i drogi w Gawłowie . Jednocześnie spotykałam się z krytyką , że dajemy do powiatu pieniądz ei powiat za nasze pieniądze buduje drogi , ale my dawaliśmy tylko na część inwestycji , resztę środków zdobywał powiat .
 
Pani Antuszewicz
- Ufajmy naszym wyborcom , wierzmy w ich mądrość , bo wykształcenie nie oznacza kultury . Niech oni sami osądza na kogo głosować . Życzę tym , którzy chcą startować  - mądrości słów i logicznego postępowania
 
 
                                                                         -6-
Pani Sekretarz
- Nieobecność Pana Wójta spowodowana jest absencja chorobową
Pan Wójt dziękuje za wszystkie cieple słowa , za wsparcie , za to , że czuł , że Państwo są razem z nim
 
Pani Siekierska
- W czasie kadencji zrobiono dużo dla Chodakówka , szczególnie dużo zrobił Pan Wójt , reagował na każdy telefon , na każdą prośbę i przyjeżdżał


Pan Wojda
- Chce podziękować Radzie i pracownikom za realizację tylu inwestycji
  
 
AD. 15
 
Obrady LV Sesji Rady Gminy zakończono o godz. 1220  
 
 
 
 
 
     Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz
 

Powiadom znajomego