Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Ul. Warszawska 115,
96-500 Sochaczew
Tel +48 46 864 26 22
 
e-mail: gzgk@onet.eu
BS Sochaczew
14928300060011356620000010

REGON: 017441076
 
Klauzula Informacyjna
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Sochaczew z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 115.
2.Inspektorem  Ochrony Danych  jest Bogdan Dobrzyński Tel.46 864 26 30, e-mail obrona-cywilna@sochaczew.org.pl
3.Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy na dostarczanie wody , na podstawie art.6. 1. b)RODO
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji mię­dzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne , ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego świadczenia przez GZGK usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonania przez  GZGK obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001  roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r.,poz.328)
 
Administrator  Danych Osobowych
Urzędu Gminy Sochaczew