Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

NIP: 837-15-02-757

REGON : 005281073-00000


e-mail: gops@sochaczew.org.pl
e-mail: gops-swiadczenia@sochaczew.org.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie cyfrowej ePUAP: gopssochaczew


fax. (46) 864 26 20

tel.:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(46) 864 26 17

Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(46) 864 26 24

Świadczenia Rodzinne,

Fundusz Alimentacyjny,

Świadczenia Wychowawcze  

(46) 864 26 35

Pracownicy Socjalni

(46) 864 26 18

(46) 864 26 19

    
                                                                          


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
– Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2018 r. zwany dalej RODO ), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz 
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

     

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie. Adres siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, tel. 46 864 26 18, e-mail gops@sochaczew.org.pl

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Strona może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: gops-rodo@sochaczew.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia 
z pomocy społecznej lub udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, a to na podstawie przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.s. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO:

 a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. od a) do e) RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 
z prawem, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

·         osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie celów;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze Danych;

·         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  b) zgodnie z art.9 ust. 2 lit. a) i g) RODO Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków;

·         osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub kilku konkretnych celach;

·         przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym 
na podstawie przepisów prawa.

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt.3 odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie przetwarzają dane osobowe.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 i określonych przepisami prawa , a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67 ze zm.) a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a.       prawo dostępu do danych osobowych ,

b.       prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e.       prawo do przenoszenia danych osobowych,

f.        prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Wymienione uprawnienia wymienione w pkt 6 przysługują Państwu w przypadku zaistnienia konkretnych powodów, określonych szczegółowo w Przepisach RODO)

7. W przypadku , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO ) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie, przysługuje Państwu prawo skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.

 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.Załączniki:

kontakt