Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na ,, Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2020/2021

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego nie gorszych niż   EKOTERM PLUS w ilości około 20 000 l do kotłowni  znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Sochaczew , przy ul. Warszawskiej 115.

Wymieniona wyżej ilość oleju opałowego ma charakter orientacyjny i będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego w zależności od warunków pogodowych.

Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i musi posiadać parametry nie gorsze niż olej EKOTERM PLUS tj.:

      a/ gęstość w temperaturze 15 º C            - nie wyższa niż 0,860 Mg/m³

      b/ temperatura zapłonu                           - nie niższa niż   56 ºC

      c/ zawartość siarki                                  - nie więcej niż    0,20 % 

      d/ wartość opałowa                                 - nie niższa niż    42,6 MJ/kg

      e/ temperatura płynięcia                          - nie wyższa  niż – 20 ºC

      f/ barwa                                                    -  czerwona

 

 

Termin składania ofert upływa 09.11.2020 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   09.11.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego 

Termin realizacji zamówienia:  od 01.12.2020 do 30.11.2021 r.

 

Cena
60 % 
(Cmin/Co)x60
Oferta z najniższą ceną uzyska największą ilość punktów

Czas dostawy
40 %
do  12  godzin -  40pkt

do  24-48  godzin -  20pkt

pow. 48  godzin -  0 pkt
Oferta z najkrótszym terminem dostawy od dnia zgłoszenia otrzyma największą ilość punktów.

 
 Załączniki:

PROJEKT UMOWY
SIWZ