W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Wróć

Kontakt

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

NIP: 837-15-02-757

REGON : 005281073-00000


e-mail: gops@sochaczew.org.pl
e-mail: gops-swiadczenia@sochaczew.org.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie cyfrowej ePUAP: gopssochaczew


e-Doręczenia adres: AE:PL-43177-21894-VBCTR-30


fax. (46) 864 26 20

tel.:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(46) 864 26 17

Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(46) 864 26 24

Świadczenia Rodzinne,

Fundusz Alimentacyjny,

Świadczenia Wychowawcze  

(46) 864 26 35

Pracownicy Socjalni

(46) 864 26 18

(46) 864 26 19KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie.
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: gops@sochaczew.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew.
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: gops-rodo@sochaczew.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Urzędu Gminy Sochaczew z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a) do e), art. 9 ust. 2 lit. a  i  g RODO w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, a to na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s. oraz przepisów szczegółowych,   jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań GOPS:

 

 a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. od a) do e) RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

·         osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze Danych;

·         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

  b) zgodnie z art.9 ust. 2 lit. a) i g) RODO Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków;

·         osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

·         przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Sochaczewie przetwarzają dane osobowe.
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 i określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych ,
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia e) przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(Wymienione uprawnienia wymienione w pkt 6 przysługują Państwu w przypadku zaistnienia konkretnych powodów, określonych szczegółowo w Przepisach RODO)
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
INFORMACJA 
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny. Wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem.
PRZEKAZYWANIE DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO/ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego