W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Sochaczew a jednostkami delegującymi poszczególnych członków Zespołu.

Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań Zespołu i grup roboczych, zapewniając skuteczne reagowanie na problem.

Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego na wniosek przewodniczącego wybierany jest zastępca przewodniczącego

Do zadań przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a)      zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz podejmowanych przez Zespół decyzji

b)      zwoływanie i informowanie o posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego

c)      powierzenie poszczególnym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu

d)     zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego innych osób z własnej inicjatywy lub na wniosek Zespołu

e)      prowadzenie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

f)       nawiązuje kontakty z podmiotami wykonującymi zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

g)      odpowiada za gromadzenie i kompletowanie pełnej dokumentacji z przebiegu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

h)      w celach statystycznych prowadzi rejestr spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów ich pracy. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny i realizacji zadań przez grupy robocze

i)        sporządza sprawozdania z prac Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, wskazując termin oraz miejsce, o czym powiadamia członków Zespołu Interdyscyplinarnego pisemnie (bezpośrednie wręczenie pisma, przesłanie pisma w formie elektronicznej lub listownie), nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

W sytuacji niecierpiącej zwłoki dopuszcza się zwoływanie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączność bez zachowania terminu

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzone są jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał

Z każdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie. Dopuszcza się organizację posiedzeń na terenie innych instytucji lub organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny w drodze zarządzenia  Wójta Gminy Sochaczew może tworzyć grupę roboczą w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidulanych przypadkach

Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. W razie niemożności uczestnictwa z pracach Zespołu, członek Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązany jest poinformować przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków

Zespół Interdyscyplinarny upoważnia przewodniczącego do tworzenia małych grup roboczych w celu rozwiązania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie

Decyzję dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego są podejmowane większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego

Dokumentacje posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego stanowi protokół z posiedzenia Zespołu oraz lista obecności

Grupy robocze

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Powiadom znajomego