W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

Dane kontaktowe

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

ul. Warszawska 115, 96- 500 Sochaczew

e-mail: gzeas@sochaczew.org.pl

KONTAKT

Dyrektor - Bogusława Cieślak - tel. 046 864-26-40

Główny Księgowy - Iwona Dąbrowska - tel. 046 864-26-41
Starszy Inspektor - Bożenna Ćwiklińska - tel. 046 864-26-45
Inspektor - Joanna Gryszczyńska-Kowalczyk - tel. 046 864-26-43
Podinspektor - Michał Kmieciński - tel. 046 864-26-42
Podinspektor - Agnieszka Grabowska - tel. 046 864-26-42
Podinspektor - Agnieszka Kalinowska - tel. 046 864-26-44
Pomoc biurowa - Natalia Jesiołowska - tel. 046 864-26-41

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Sochaczewie
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.), zwanego dalej RODO, niniejszym informuję, że:

 
1.        ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 
w Sochaczewie, zwany dalej GZEAS, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą  przy ul. Warszawskiej 115, 96-500 Sochaczew.
 

2.        DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
1)     drogą papierową na adres: GZEAS ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
2)     drogą elektroniczną na adres: gzeas@sochaczew.org.pl
3)     telefonicznie: 46 864 26 42
 

3.        DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób: 
1)     pod adresem poczty elektronicznej: iod.gzeas@gmail.com;
2)     pisemnie na adres siedziby Administratora.
 

4.        CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a) RODO do  e) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO i  art 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów szczególnych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sochaczewie.

1)     zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. od a) RODO do e) RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów;
b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d)     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

2)      zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i g) RODO Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków;
a)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;
b)     przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa.

 
5.        ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy następujące zasady:
 
1)        Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (w tym okoliczność prawna lub dobrowolna zgoda osoby, od której dane pochodzą).
2)        Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda lub podstawa na wszystkie cele.
3)        Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania.
4)        Merytorycznej poprawności – Administrator  jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
5)        Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne (określone w np. w instrukcji kancelaryjnej lub innych przepisach).
6)        Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
 
6.        ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GZEAS przetwarzają dane osobowe.
 

7.        OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 i określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
 

8.        PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych i danych swoich dzieci, w tym uzyskania kopii tych danych;
2)     do ich sprostowania (poprawienia danych osobowych);
3)     do żądania usunięcia danych osobowych;
4)     do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5)     do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6)     w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,  bez wpływu na prawidłowość przetwarzania, które realizowane było przed ich cofnięciem;
7)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa lub dziecka narusza przepisy RODO.

Realizacja powyższych praw uzależniona jest zarówno od przesłanek prawnych uprawniających Administratora do przetwarzania danych, jak i sposobów ich gromadzenia i okresu przechowywania.

 
9.        INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 
10.   PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych oraz w przypadku przetwarzania danych Państwa dzieci do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


11.   INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych oraz jego Zastępcę. Dane kontaktowe:

- IOD - p. Ewelina Zientara, e-mail: iod.gzeas@gmail.com

- Zastepca IOD - p. Aneta Porębska, e-mail: iod.gzeas@gmail.com

 

Tag

Powiadom znajomego