W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

XLVII/207/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Sochaczew
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022
na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§  1
 
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022 zgodnie
z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansów i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

§ 2
 
Upoważnia się Wójta do:
 
1. zaciągania zobowiązań:
 
a)            związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
b)            z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Sochaczew Nr XXXI/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013-2022.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.
 
 
 
Czesław Ćwikliński
 
    Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew
 
 
 
Objaśnienie
 
 
Wzrost dochodów w latach 2014 - 2022 założono na poziomie od 2,4% do 5,8%.
 
Na 2014 rok dochody ogółem to kwota 31.697.284,00 zł. w tym bieżące - 31.182.874,00 zł.
tj. wzrost o 4,6% w stosunku do 2013 roku w tym:
·        subwencja oświatowa - wzrost o 25.907,00 zł. tj. 0,33%,
·        subwencja wyrównawcza - spadek o 18.621,00 zł tj.6,82%
·        dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 202.725,00 zł. tj.8,11%
·        dotacje celowe na zadania powierzone - spadek o 74.149,95 zł. tj.29,28%
·        podatek od nieruchomości – wzrost o 965.868,00,00 zł. tj. 12,96%
W 2013r oddano do użytku centrum handlowe Tesco oraz Galerię handlową o powierzchni użytkowej ok. 25.000 m2, hale magazynowe w Feliksowie o powierzchni 10.000 m2. Przewidywany podatek od nieruchomości od w/w podmiotów gospodarczych to kwota  ok. 735.000,00 zł.
·        udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 446.962,00 zł. tj. 8,04%,
      W/w wzrost jest dość optymistyczny, mając na uwadze realizację planu dochodów
      za 3 kwartały 2013 roku na poziomie 67,13%.
 
W 2014 roku Gmina pozyska 514.410,00 zł. z PROW w tym: na budowę boiska z poliuretanu
w Wymysłowie 114.410,00 zł. oraz zwrot  400.000,00 zł za budowę budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów wybudowanego w 2013 roku.
 
W latach 2015 - 2022 nie przewiduje się dochodów majątkowych.
 
Planowane wydatki ogółem w 2014 roku to kwota 32.067.284,00 zł. w tym: wydatki bieżące 28.090.958,00 zł. oraz majątkowe 3.976.326,00 zł.
 
W 2014 roku przewiduje się spadek wydatków ogółem o kwotę 1.418.156,05 zł. tj. o 4,24%
w stosunku do roku poprzedniego, w tym: wydatki bieżące rosną o kwotę 518.689,00 zł.
tj. o 1,88%, wydatki majątkowe spadają o kwotę 1.936.844,00,00 zł. tj. o 32,76%.
Spowodowane to jest tym, że w 2013 roku zakończono realizację  dużych zadań inwestycyjnych:
·        Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie
·        oraz termomodernizacje szkół: Szkoły Podstawowej w Żukowie, Szkoły Podstawowej
w Feliksowie, Szkoły Podstawowej w Gawłowie, Zespół Szkół w Kątach, Zespół Szkół
w Wyczółkach
 
Wynik budżetu w kolejnych latach:
 
2014 r. -          deficyt 370.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu 370.000,00zł. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2015 r. -          nadwyżka budżetowa 750.000,00 zł., W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2016 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany
do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2017 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 930.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany         do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę            wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
W latach 2018-2022 założono nadwyżkę budżetową w kwotach umożliwiających spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
 
Przedsięwzięcia bieżące na okres 2014 - 2022 r.
 
1.      W zakresie promocji integracji społecznej:
 
W 2012 roku GOPS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu systemowego
"Czas na aktywność" w ramach POKL na lata 2012 - 2014. Łączna wartość projektu to kwota     291.658,06 zł, w tym na 2014 rok przewidziano kwotę  75.000,00 zł.
 
 
2.      W zakresie rozwoju wykształcenia:
 
W 2013r GZEAS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu „Czas na indywidualizację”
w ramach POKL realizowanego w latach 2013-2014. Łączna wartość projektu 201.600,80 zł,
w tym na 2014 r. to kwota 37.200,00 zł. a także do realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”. Łączna wartość projektu to 449.727,20 zł, w tym na 2014 r. - 285.185,00 zł.
 
Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2014 - 2022 r.
 
1.      W zakresie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach:
 
·        Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
                                                                                                                                     12.580,00 zł
 
2.       W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych:
 
·      Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka-Bielice                                            70.000,00 zł
·      Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia-Chrzczany-Kożuszki Parcel    90.000,00 zł
·      Budowa oświetlenia ulicznego Żdżarów-Halinów                                          90.000,00 zł
 
Źródło finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego - środki własne.
 
 
                                                          

Załączniki

Powiadom znajomego