W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy D.271.3.2020
Zamawiający Wójt Gminy Sochaczew
Tryb zamówienia Przeatrg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia powyżej 30 000 EURO
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Gminy Sochaczew
rozstrzygnięcie

Ogłoszenie nr 510043043-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Wójt Gminy Sochaczew: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504734-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sochaczew.org.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Sochaczew z m. Sochaczew, na trasach opisanych i w godzinach zgodnie z rozkładami proponowanymi w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 373048.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: CHEŁMÓNSKIEGO 33
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: GRODZISK MAZOWIECKI
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 332395.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 332395.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 394503.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Sochaczew, dn. 24.02.2020r. 

D.271.3-2.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Sochaczew”  wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny i uzyskując następującą ilość punktów  :


 1. „MARKPOL” Transport Zagraniczny         

Marek Rzeżnik                      

ul. Cyranowska 129                                                 

39-300 Mielec                                   


 • cena oferty brutto: 394.503,85 zł.  -50,56 pkt
 •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii: do 30 minut

    - 20 pkt

 •     termin płatności: 14 dni – 10 pkt

Łączna punktacja: 80,56 pkt


 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej                  

w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.                                     

ul. Chełmońskiego 33                                              

05-825 Grodzisk Mazowiecki                                             


 • cena oferty brutto: 332.395,37 zł. – 60 pkt
 •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii:  25 minut

- 20 pkt

 •     termin płatności: 21 dni – 20 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt


W  związku z powyższym zamówienie pozyskało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej                w Grodzisku Maz. Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Mazowieckie uzyskując największą liczbę punktów

Sochaczew, dn. 11.02.2020r.


D.271.3-1.2020


                                                          


              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Sochaczew”  wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :


 1. „MARKPOL” Transport Zagraniczny         

Marek Rzeżnik                      

ul. Cyranowska 129                                                 

39-300 Mielec                                   


 • cena oferty brutto: 394.503,85 zł.
 •     cena jednostkowa za 1km trasy: 3,43 zł brutto
  • termin wykonania zamówienia: od 01.03.2020 do 31.12.2020
  •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii: do 30 minut
  •     termin płatności: 14 dni


 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej                  

w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.                                     

ul. Chełmońskiego 33                                              

05-825 Grodzisk Mazowiecki                                             


 • cena oferty brutto: 332.395,37 zł.
 •     cena jednostkowa za 1km trasy: 2,89 zł brutto
  • termin wykonania zamówienia: od 01.03.2020 do 31.12.2020
  •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii:  25 minut
  •     termin płatności: 21 dni


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 310.000,00 zł brutto.
Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg nieograniczony na ,, ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Krótki opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

Świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Sochaczew z m. Sochaczew, na trasach opisanych i w godzinach zgodnie z rozkładami proponowanymi w załączniku nr 4 do SIWZ.


Termin składania ofert upływa 11.02.2020 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.02.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:  od 01.03.2020 do 31.12.2020 r.


Wadium: 5.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 60%

Termin płatności 20%

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii 20%Załączniki

SIWZ doc, 322 kB
WZÓR UMOWY doc, 76 kB
ROZKŁAD S1 pdf, 485 kB
ROZKŁAD S2 pdf, 280 kB
ROZKŁAD S3 pdf, 262 kB
WYNIKI pdf, 265 kB

Powiadom znajomego