W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

XLIX/256/2014

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Sochaczew
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2014
na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) z późn. zm. Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1
W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2014 Nr XLVII/208/2013 Rady Gminy  Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku roku wprowadza się następujące zmiany:
 
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.548,90 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 31.839.714,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”  Dochody_i_inne_załaczniki Budżet 2014
 
1.         zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126.548,90 zł.
 
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 31.325.304,90 zł.
 
Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 514.410,00 zł.
 
 
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
 
1.      zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 157.916,90 zł.
2.      zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56.368,00 zł
 
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 28.208.388,90 zł.
 
1.      zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł.
 
Plan wydatków majątkowych po zmianach  wynosi 4.001.326,00 zł.
 
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi  32.209.714,90 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.  wydatki
 
   
1.      Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014  rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Dochody_i_inne_załaczniki Budżet 2014
 
2.      Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
  Dochody_i_inne_załaczniki Budżet 2014
   
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e
 
 
Zmiany do budżetu:
 
 
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 126.548,90,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1
  Dochody_i_inne_załaczniki Budżet 2014
 
 
dział 852
 
·        wprowadza się plan dotacji w rozdziale 85215 na kwotę 501,90 zł na podstawie decyzji Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z późn. zm.)
 
dział 853
 
·        wprowadza się plan dotacji w rozdziale 85395 na kwotę  126.047,00 zł. na podstawie Umowy na realizację pilotażu modelu lokalnej współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” Nr U/35/1/2014 zawartej w dniu 16.01.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Gminą Sochaczew
 
  
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 157.916,90 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56.368,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 2. wydatki
 
 
rozdział 01010
 
– zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.668,00 zł. w tym: w § 4590 kwotę 5.000,00 zł. tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid.20/32 w związku z przebiegiem wodociągu. Sygnatura akt I c 50/13 – Sąd Rejonowy w Sochaczewie oraz w § 4580 – ustawowe odsetki od kwoty 5.000,00 zł. w wysokości 668,00 zł. za okres 10.01.2013 do 20.01.2014. – Sygnatura akt I c 50/13
 
rozdział 71004
 
- zmniejsza się plan wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł w celu przeniesienia środków do rozdziału 85395 na sfinansowanie „Karty Dużej Rodziny”
 
rozdział 71014
 
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu przeniesienia środków do rozdziału 85395 na sfinansowanie „Karty Dużej Rodziny”
 
rozdział 75023            
 
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu przeniesienia środków do rozdziału 85395 na sfinansowanie „Karty Seniora”
 
 
rozdział 75075
 
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.368,00 zł. w celu przeniesienia środków do rozdziału 01010 na zapłatę wyroku I c 50/13 oraz do rozdziału 85395 na sfinansowanie „Karty Seniora”
 
 
rozdział 75412
 
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł. w celu przesunięcia środków  na zakupy inwestycyjne dla OSP w tym: zakup pieca gazowego dla OSP Feliksów – 13.000,00 zł. oraz zakup agregatu dla OSP Nowe Mostki – 12.000,00 zł.
  
rozdział 85215            
 
- wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 491,86 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kwotę 10,04 zł. na  koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z późn. zm.)
 
 
rozdział 85219
 
- zwiększa się plan wydatków wiązanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
700,00 zł. w związku ze zwrotem dotacji za lata ubiegłe.
 
rozdział 85395           
 
- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 25.000,00 zł. w związku z podjęciem uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew : „Karty Dużej Rodziny” oraz „Karty Seniora”
 
– wprowadza się plan wydatków na kwotę 126.047,00 zł na realizację programu finansowanego z udziałem środków unijnych, w ramach projektu pn: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.
Program realizowany jest od 16.01.2014 r. do 31.08.2014 r.
 
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 2.
    wydatki
 
rozdział 75412
 
-    wprowadza się plan wydatków  na kwotę 25.000,00 zł. na zadania:
 
·        „Zakup pieca gazowego dla OSP Feliksów” na kwotę 13.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 13.000,00 zł.
·        „Zakup agregatu dla OSP Nowe Mostki” na kwotę 12.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 12.000,00 zł.


Załączniki

Powiadom znajomego