W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

LIV/274/2014

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Sochaczew
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2014
na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) z późn.zm. oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) z późn. zm. Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1
W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2014 Nr XLVII/208/2013 Rady Gminy  Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku  wprowadza się następujące zmiany:
 
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.286,21 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 33.081.129,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”  Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
 
1.         zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 68.286,21 zł.
 
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 32.245.830,87 zł.
Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 835.298,40 zł.
 
 
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
 
1.      zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 723.507,24 zł.
2.      zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.748,03 zł.
 
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.036.817,87 zł.
 
1.      zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 293.000,00 zł.
 
Plan wydatków majątkowych po zmianach  wynosi 4.360.784,40 zł.
 
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi  34.397.602,27 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.   wydatki.xls
 
  
 
 
1.      Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014  rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
 
2.   Zmienia się plan  przychodów i rozchodów gminy na 2014 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej)
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
1.316.473,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 370.000,00 zł., oraz wolnych środków 946.473,00 zł.
a) przychody budżetu wynoszą 2.946.473,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
b) rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.630.000,00 zł.
 
3.  W § 4 uchwały budżetowej zmienia się podpunkt 2.
 
Podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:
1)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 370.000,00 zł.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U z a s a d n i e n i e
 
Zmiany do budżetu
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 68.286,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dział 801
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 na kwotę 68.176,21 zł. w tym: z tytułu otrzymanego odszkodowania za powstałe szkody w wyniku zalania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Feliksowie kwotę 64.176,21 zł. oraz z tytułu darowizny otrzymanej przez Zespół Szkół w Wyczółkach kwotę 4.000,00 zł.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80110 na kwotę 110,00 zł. z tytułu opłat
za wydanie duplikatów druków szkolnych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w Gimnazjum w Wymysłowie.
  
 
Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 723.507,24 zł, zmniejszono o kwotę 1.748,03 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
Rozdz. 60016
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 435.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań z przeznaczeniem na utwardzenie i poszerzenie poboczy przy drogach gminnych w miejscowościach: Rozlazłów, Kąty-Bronisławy, Altanka-Kąty, Czerwonka Parcel i Dachowa - łącznie około 9000m2 oraz odwodnienie dróg gminnych w Andrzejowie, Żdżarowie, Chrzczanach, Czystym, Czerwonce Parcel, Kuznocinie i Kątach.
Rozdz. 80101
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.176,21 zł. na wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań z tego: kwotę 4.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia szkoły
z tytułu darowizny otrzymanej przez Zespół Szkół w Wyczółkach oraz  w związku
z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 64.176,21 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu Szkoły Podstawowej w Feliksowie
Rozdz. 80110
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum w Wymysłowie
w związku ze zwiększeniem dochodów w tym rozdziale.
Rozdz. 85395
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.221,03 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.748,03 zł. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie załącznikiem Nr 1 do Umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-055/12-02 o dofinansowanie projektu pn: „Czas na aktywność” zawartą pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Gminą Sochaczew, w imieniu którego działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie. Wartość projektu po zmianach w 2014 roku wynosi 78.473,00 zł. (WPF)
Rozdz. 90002
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                                                                             
Rozdz. 90015
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego w Kątach.
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 293.000,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
rozdział 60016
-    zwiększa się plan wydatków  o kwotę 150.000,00 zł. na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyste – Kożuszki Parcel”. Wartość zadania po zmianie wynosi 300.000,00 zł.
rozdział 90015
-    wprowadza się plan wydatków  na kwotę 43.000,00 zł. na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew”.
-    zwiększa się plan wydatków  o kwotę 100.000,00 zł. na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia – Chrzczany – Kożuszki Parcel”. Wartość zadania po zmianie
w 2014 roku wynosi 190.000,00 zł. (WPF)
 
Oświetlenie uliczne stanowi mienie gminy.
 

Załączniki

wydatki.xls xls, 45 kB

Powiadom znajomego