W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy D.271.18.2020
Zamawiający Wójt Gminy sochaczew
Tryb zamówienia Przeatrg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 30 000 EURO
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Gminy Sochaczew
rozstrzygnięcie

Ogłoszenie nr 510216538-N-2020 z dnia 02-11-2020 r.

Wójt Gminy Sochaczew: Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588759-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sochaczew.org.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D.271.18.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,, Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej dł. 600 mb i szerokości 1,50 – 2,0 mb,, . 2. Zakres robot: 1) roboty przygotowawcze, 2) usunięcie drzew, 3) roboty ziemne, 4) podbudowy, 5) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, 6) regulacja urządzeń podziemnych. 7) roboty wykończeniowe 3. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiar robót 2) Projekt zagospodarowania

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 320597.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: MAZDROG
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: JAŚMINOWA 9 KOPRKI
Kod pocztowy: 05-850
Miejscowość: OŻARÓW MAZOWIECKI
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 227452.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227452.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274955.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

WYNIKI Z DNIA 19.10.2020


Sochaczew, dn. 08.10.2020r.

D.271.18-1.2020

                                                                                                          

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty” wzięły udział n/w podmioty oferujące następujące ceny:

 

 

1
MAZDROG PIOTR DYMAŃSKI

UL. JAŚMINOWA 9, KOPRKI

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
Cena oferty brutto: 227.452,83 zł

Gwarancja: 60 miesięcy

Wykonanie zamówienia: 30.11.2020r.

Termin płatności : do 14 dni
2
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH JANUSZ PYCH

KAPTURY 4, 96-521 BRZOZÓW

                             
Cena oferty brutto: 274.955,43 zł

Gwarancja: 60 miesięcy

Wykonanie zamówienia: 30.11.2020r.

Termin płatności : do 14 dni
3
„AGNES-BUD” SŁAWOMIR KREPS

MISTRZEWICE 41A, 96-512 MŁODZIESZYN
Cena oferty brutto: 233.855,00 zł

Gwarancja: 60 miesięcy

Wykonanie zamówienia: 30.11.2020r.

Termin płatności : do 14 dni
 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca, 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jak wyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości 350.000,00 zł brutto.  

Załączniki

SIWZ doc, 365 kB
PROJEKT UMOWY doc, 124 kB
PRZEDMIAR pdf, 45 kB
OPIS PROJEKTU pdf, 6.31 MB
USYTUOWANIE2 pdf, 799 kB
USYTUOWANIE1 pdf, 779 kB
PRZEKROJE pdf, 488 kB
WYNIKI pdf, 266 kB

Powiadom znajomego