W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

XLVII/208/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Sochaczew
z dnia
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2014
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz 594 z 2013r. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz 885 z 2013r. z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1.
 
Dochody budżetu w łącznej kwocie 31.697.284,00  zł,  w tym:
1)       dochody bieżące w kwocie: 31.182.874,00 zł,
2)       dochody majątkowe w kwocie: 514.410,00 zł.
­        zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
 
§ 2.
 
1.  Wydatki budżetu w łącznej kwocie 32.067.284,00 zł, w tym:
1)       wydatki bieżące w kwocie 28.090.958,00 zł,
2)       wydatki majątkowe w kwocie  3.976.326,00 zł,
­        zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. wydatki.pdf
 
 
§ 3.
 
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 370.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 370.000,00 zł.
2.Przychody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.630.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
 
§ 4.
 
Limity zobowiązań z tytułu  kredytów zaciąganych na:
1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 370.000,00 zł
3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.630.000,00 zł
 
§ 5.
 
1. Rezerwę ogólną  w wysokości  184.720,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 65.280,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6.
 
1.        Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
 
§ 7.
 
1.        Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł.
2.        Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 30.000,00 zł.
3.        Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 896.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.035.600,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4.        Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
§ 8.
 
1.        Dotacje podmiotowe dla:
1)       Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach  w kwocie 307.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
2.        Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6. Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
   
§ 9.
 
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
 
§ 10.
 
1.        Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok  nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Dochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2014.xls
 
§ 11.
Upoważnia się Wójta  do:
1)         zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00  zł,
2)         dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
3)         dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.
   
§ 13.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.
 
Uzasadnienie do budżetu:

Uzasadnienie do budżetu 2014 -opisówka dochody i wydatki.pdf


 
Czesław Ćwikliński
 
 
  Przewodniczący
                   Rady Gminy Sochaczew

Załączniki

wydatki.pdf pdf, 75 kB

Powiadom znajomego